top of page
93.jpg

Splošni pogoji poslovanja

1.      obisk na smučišču, nakup in veljavnost vozovnic

 

SPLOŠNE INFORMACIJE

·         Vozovnice lahko na osnovi veljavnega cenika kupite na blagajni na spodnji postaji nihalne žičnice in na blagajni 1410 na terasi pri hotelu. Plačilo je možno z gotovino ali s plačilnimi in kreditnimi karticami.

·         Omejeno ponudbo vozovnic (vozovnice za vlečnico Morava, vozovnice za sedežnici Medvedjak ali Smrekovec) je mogoče kupiti na spodnjih postajah posameznih žičniških naprav. Plačilo je možno z gotovino.

·         Če potrošnik zaradi objektivnih razlogov na strani smučišča vozovnice ni mogel koristiti, ima pravico do sorazmernega vračila plačane kupnine.

·         Pred nakupom smučarskih vozovnic se prepričajte o vremenskih in obratovalnih razmerah na smučišču. Informacije so na voljo na blagajni pri spodnji postaji nihalke in spletni strani www.golte.si.

·         Oglaševanje na objektih in napravah je predmet posebnega dogovora s podjetjem Golte d.o.o. Samovoljno oglaševanje je prepovedano. Odstranjevanje reklamnega materiala se zaračuna.

·         Ob morebitnih reklamacijah se obrnite na prodajna mesta ali na vodstvo podjetja.

·         Prireditve na smučišču ali objektih so predmet dogovora z družbo Golte d.o.o. Za vse prireditve na smučišču mora upravljavec smučišča izdati soglasje.

 

OBRATOVANJE ŽIČNIC, TRAJANJE SEZONE IN DELOVNI ČAS

·         Nihalna žičnica obratuje v času zimske in poletne sezone vsak dan, v času med glavnimi sezonami obratuje po objavljenem razporedu in za najavljene skupine.

·         Nihalka ne obratuje v času rednega letnega remonta in ob izvajanju drugih vzdrževalnih del.

·         Zimska sezona traja od decembra (zadostna snežna pokritost) do konca marca oziroma dokler naravni pogoji omogočajo obratovanje.

·         Obratovalni čas naprav in smučišča je objavljen na prodajnih mestih vozovnic in na spodnjih postajah žičniških naprav ter na spletni strani https://www.golte.si/obratovanje-naprav-1.

·         Delovni čas žičnic in smučarskih prog se prilagaja dnevnemu stanju snežnih in vremenskih razmer.

·         Nihalka pelje vsako polno uro po objavljenem obratovalnem času. V primeru povečanega števila obiskovalcev, pelje nihalka pogosteje (vsake pol ure oz. pogosteje).

·         Posebna vožnja nihalke Žekovec je mogoča med obratovanjem ali izven rednega obratovalnega časa. Naročnik plača posebno vožnjo in vozovnice po veljavnem ceniku.

·         Poletna sezona traja od junija do septembra.

·         Golte d.o.o. si pridružuje pravico do spremembe obratovalnega časa brez predhodnega obvestila.

NAKUP VOZOVNIC

·         Do nakupa otroške vozovnice so upravičene osebe v starosti od 6 do 14,99 let.

·         Do nakupa mladinske vozovnice so upravičene osebe v starosti od 15,00 do 17,99 let.

·         Do nakupa dijaške/študentske vozovnice so upravičene osebe s statusom dijaka ali študenta do 26. leta starosti.

·         Do nakupa seniorske vozovnice so upravičene osebe stare 65 let in več.

·         Otroci do vključno 5. leta starosti smučajo brezplačno v spremstvu staršev ali drugih spremljevalcev.

·         Dijaki in študentje so upravičeni do nakupa ene vozovnice na dan.

·         Dijaki in študentje dokazujejo status z veljavno dijaško oz. študentsko izkaznico.

·         Seniorji in otroci se identificirajo z osebnim dokumentom.

·         Vozovnice s popustom (sindikati, zveze, združenja … ) je mogoče kupiti ob predložitvi ustreznega dokazila. Popust velja za dnevne vozovnice. Vozovnice so veljavne samo skupaj z dokazilom o statusu oz. upravičenosti do popusta.

·         Vse smučarske vozovnice (razen dnevne in urne vozovnice, kupljene v predprodaji ter vozovnice za posamezne naprave) so izdelane na vračljiv medij (Key-card). Ob nakupu vozovnice je obvezno plačilo kavcije 5,00 EUR. Vračilo vozovnice in povrnitev kavcije je mogoče na prodajnih mestih. V primeru, da uporabnik vozovnice ne vrne, jo lahko uporabi pri naslednjem nakupu, v primeru, da vozovnica ni poškodovana.

·         V primeru, da se smučarska sezona začne prej, kot je predvideno v predprodaji, predprodajne cene prenehajo veljati z dnem odprtja smučišča.

·         Sezonske vozovnice, vozovnice »5 v sezoni«  so s sliko.

·         Spletni nakup vozovnic se izvaja pod posebnimi pogoji spletne prodaje, ki so objavljeni v spletni trgovini na www.golte.si.

VELJAVNOST VOZOVNIC

·         Dnevne vozovnice veljajo 1 dan v času obratovanja žičniških naprav.

·         Čas veljavnosti urnih vozovnic je od prvega vstopa na žičniško napravo do izteka časa (bonus dodatnih 20 min za vožnjo z nihalko navzgor). Vožnja z nihalko navzdol je omejena samo na dan veljavnosti in je mogoča tudi po izteku časa.

·         Sezonska vozovnica DELAVNIK+ velja od ponedeljka do petka, tudi med počitnicami in prazniki, ki so med tednom.

·         Sezonska vozovnica DELAVNIK velja od ponedeljka do četrtka, ne velja med počitnicami in prazniki, ki so med tednom.

·         Vse vozovnice veljajo eno smučarsko sezono.

·         V primeru, da vozovnice »5 v sezoni« ne izkoristite v celoti, preostanka dni ni mogoče prenesti na naslednjo sezono.

·         Vozovnice, naložene v uro, so veljavne samo skupaj s potrdilom o nakupu.

·         Smučarske vozovnice v poletni sezoni niso veljavne (razen če ni to določeno v sklopu posebnih bonusov ob nakupu).

·         Turistična, športna in planinska vozovnica (nihalka dol) in letna povratna vozovnica za nihalko veljajo eno leto od nakupa vozovnice, v času obratovanja nihalne žičnice. Manjše število obratovalnih dni od predvidenega v sezoni, ni razlog za povrnitev kupnine ali podaljšanje veljavnosti vozovnice.

ZAMENJAVA VOZOVNIC IN POVRNITEV KUPNINE

·         Menjava pretečenih neuporabljenih dnevnih in urnih vozovnic je mogoča eno leto po datumu izteka veljavnosti vozovnice po veljavnem ceniku. Menjava vozovnic starejših vozovnic ni mogoča.

·         Menjava vozovnice je mogoča, če se lahko na njej vizualno ali z elektronskim čitalcem preveri veljavnost oz. neizkoriščenost.

·         Podjetje ne prizna nobenega nadomestila za izgubljene vozovnice.

·         Za zamenjavo poškodovane vozovnice ali izdajo nadomestne sezonske vozovnice, v primeru izgube, zaračunamo strošek zamenjave in kavcijo 5,00 EUR. Izdaja nadomestne sezonske vozovnice je mogoča ob predložitvi ustreznega potrdila o nakupu ali ob izpisu iz evidence prodanih vozovnic. Ob tem se izvede blokada medija izgubljene vozovnice.

·         Kupljenih vozovnic ni mogoče vrniti in zahtevati vrnitve kupnine.

·         V primeru poškodbe smučarja, na podlagi zapisnika o nesreči na smučišču, podjetje poškodovancu omogoči, da nadoknadi zaradi poškodbe neizkoriščene smučarske ure/dni v zanj primernem času in na podlagi objektivnih razlogov (poškodba ali bolezen). 

·         V primeru poškodbe imetnika sezonske vozovnice s sliko, ob nakupu nove sezonske vozovnice v naslednji sezoni, priznamo sorazmerni popust na redno ceno, glede na datum poškodbe in trajanje sezone - v dogovoru med potrošnikom in podjetjem (ob predložitvi ustreznih dokazil in ugotovitvi stanja koriščenja vozovnice). ​

NADZOR IN ZLORABA VOZOVNIC

·         Vozovnice so neprenosljive, razen prenosnih sezonskih vozovnic.

·         Pri že kupljenih vozovnicah ni mogoče spremeniti veljavnosti vozovnic.

·         Prodaja in nadzor vozovnic poteka preko računalniško vodenih blagajn in elektronskih čitalcev. Obiskovalci so dolžni ob vstopu na napravo registrirati vozovnico na elektronskih kontrolnih napravah. Obiskovalci so dolžni na smučišču kadarkoli in kjerkoli pokazati vozovnico pooblaščeni osebi upravljavca.

·         Sistem kontrole vstopnic se izvaja pod video nadzorom. Z nakupom vstopnice se je kupec s tem dejstvom tudi seznanil.

·         Z izvajanjem video nadzora kontrole vstopnic ne posegamo v zasebnost kupcev in uporabnikov, temveč samo primerjamo med seboj video izseke prehoda posamezne vstopnice na podlagi serijske številke posamezne vozovnice ter pri tem upoštevamo zakonska določila ZVOP (Zakona o varnosti osebnih podatkov);

·         Uporaba vozovnice, ki je kupljena po znižani ceni na osnovi ustreznega dokazila, brez ustreznega dokazila ob uporabi te vozovnice, se šteje za zlorabo.

·         Poskus ali zloraba vozovnice in kršenje pravil varnega smučanja, so razlog za takojšen odvzem vozovnice. Odvzem je trajen, ne glede na vrsto vozovnice. Izjema je spodaj opisan postopek pri odvzemu sezonskih vozovnic. Za kontrolo in odvzem vozovnic so pooblaščeni zaposleni na žičniških napravah, vodja obratovanja ali njegov namestnik, nadzornik na smučišču ali druga pooblaščena oseba družbe za kontrolo vozovnic.

·         Odvzem sezonskih vozovnic: ob prvem prekršku se vozovnica proti plačilu (90,00 EUR za odrasle, 70,00 EUR za otroke, seniorje, študente in sezonske vozovnice DELAVNIK), po tednu dni od datuma odvzema, vrne imetniku. Ob drugem prekršku je odvzem trajen.

·         Sezonske vozovnice SSV in ESSV se uporabljajo pod pogoji prodajalca vozovnice. Za kontrolo in odvzem vozovnic so pooblaščeni zaposleni na žičniških napravah in smučišču, vračilo odvzete vozovnice pa je mogoče v skladu s pogoji prodajalca.

·         V primeru ugotovljene zlorabe vozovnice je mogoče tudi elektronsko blokiranje vozovnice in nadaljnja uporaba ni mogoča.

·         Podjetje si pri zlorabi vozovnice ali kršenju reda, pridružuje pravico do kazenske prijave zoper kršitelja.

·         V primeru nesreče osebe z zlorabljeno vozovnico na smučišču, stroške reševanja krije udeleženec nesreče.

 

POŠKODOVANJE NAPRAV NA SMUČIŠČIH IN ŽIČNICAH

·         Če podjetje ugotovi, da je obiskovalec poškodoval žičniško ali katero drugo napravo na smučišču, je povzročitelj ali njegov skrbnik dolžan povrniti škodo. Podjetje bo v primeru poškodbe žičniške ali katere druge naprave na smučišču, postopalo v skladu z veljavno zakonodajo. 

·         Podjetje si pridružuje pravico, da posameznikom in skupinam zaradi njihovih preteklih kršitev pravil vedenja ali varnega smučanja, odreče pravico do vstopa na smučišče.

·         Podjetje odreka dostop na žičnice in smučišče vinjenim osebam, osebam pod vplivom mamil in osebam, ki se neprimerno vedejo. Zanje in za njihovo ravnanje družba ne odgovarja.

VARNOST, ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST

·         Varno smučanje si v največji meri zagotovite sami, z upoštevanjem pisnih navodil na napravah in smučiščih, upoštevanju Zakona o varnosti na smučiščih in upoštevanju navodil osebja.

·         Smučarji in drugi obiskovalci so dolžni upoštevati navodila in opozorila na žičniških napravah in smučišču ter navodila osebja.

·         Vodje skupin so dolžni poskrbeti in odgovarjajo za varno smučanje skupine.

·         Skupini, ki kljub opozorilom s svojim smučanjem ogroža sebe ali druge osebe, upravljavec prepove nadaljevanje smučanja.

·         Družba ne prevzame nobene odgovornosti za telesne poškodbe in poškodovanje opreme imetnikov vozovnic in drugih oseb, če poškodbe nastanejo kot posledica neupoštevanja: razmer na urejenih in označenih smučiščih, števila obiskovalcev, vremena, kakovosti snega, neprilagojene vožnje, neupoštevanja Zakona o varnosti na smučiščih, pravil FIS, oznak in navodil upravljavca žičnic, nezadostne telesne pripravljenosti, pomanjkljive športne opreme, smučanja pod vplivom alkohola ali mamil, itd.

·         Neupoštevanje pravil varnega smučanja je razlog za takojšnji odvzem vozovnice in druge ukrepe v skladu z Zakonom o varnosti na smučiščih.

·         Smučarji uporabljajo naprave in rekvizite v otroškem poligonu, tematskih smučarskih poteh (zajčkova pot) in snežnih parkih na lastno odgovornost. Družba ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe, ki nastanejo na tem prostoru, zaradi neupoštevanja pravil, neizkušenosti uporabnikov, uporabe naprav brez prisotnosti trenerja in drugih kršitev.

·         Imetnik vozovnice je z nakupom vozovnice pri prevozu na vseh žičniških napravah zavarovan zoper telesne poškodbe ali poškodovanje opreme, če poškodbe nastanejo po krivdi ali malomarnosti upravljavca žičnic.

·         Smučar z nakupom vozovnice ni nezgodno zavarovan.

·         Reklamacije, pritožbe, prijave telesnih poškodb in prijave poškodovanja opreme sprejme vodja obratovanja, nadzornik ali reševalec na smučišču.

·         Pogoja za morebitni odškodninski zahtevek družbi sta predložitev veljavne smučarske vozovnice na dan poškodbe in zapisnik o nesreči, izdelan s strani nadzornika smučišča ali vodje obratovanja žičniških naprav.

·         V primeru povzročitve nesreče na smučišču si družba pridružuje pravico za sprožitev kazenskega postopka oziroma postopka za prekršek zoper povzročitelja.

- V primeru poškodb (madeži, raztrganine) smučarske opreme med uporabo naprav (smuči, palice, čelada, obleka ipd.) se obrnite na nadzornike na smučišču ali na osebje na blagajni.

 

POSEBNE DOLOČBE O VARNOSTI IN REDU NA SMUČIŠČU:

·         Reševalna in nadzorniška služba na smučišču delujeta v času obratovanja žičniških naprav. Služba pregleduje in zagotavlja reševanje samo na  progah, ki so označene in odprte.

·         Stroške reševanja na zaprtih progah in izven urejenega območja smučišča krije udeleženec sam.

·         Obratovalni čas smučarskih prog je enak kot obratovalni čas pripadajočih žičniških naprav.

·         Izven obratovalnega časa žičniških naprav so vse smučarske proge in površine zaprte zaradi urejanja smučišč in zasneževanja (vlečne vrvi teptalcev križajo smučarske proge – življenjsko nevarno!). V tem času uporabljajo obiskovalci smučarske proge za hojo ipd. na lastno odgovornost in so dolžni brezpogojno upoštevati navodila osebja ter zvočne in svetlobne signale na strojih.

·         Vožnja z motornimi sanmi po smučarskih progah je prepovedana (po Zakonu o varnosti na smučiščih), prav tako izven urejenih smučarskih prog (po Zakonu o ohranjanju narave).

·         Vožnja z motornimi sanmi je dovoljena samo upravljavcu smučišča za potrebe reševanja, nadzora in vzdrževanja.

·         Uniformirani učitelji koncesionarske smučarske šole Golte lahko z vidno označenimi tečajniki (individualno poučevanje) na določene žičniške naprave vstopajo skozi posebej označene prehode.

·         Zaposleni pri upravljavcu, nadzorniki, redarji, žičničarji, reševalci, zdravniki in policija imajo prednost pri vstopu mimo vrste na vseh žičniških napravah.

·         Ti pogoji poslovanja so sestavljeni in objavljeni na podlagi določbe 54. člena zakona o žičniških napravah za prevoz oseb(Uradni list RS, št. 03)

·         Sestavni del teh pogojev so tudi določbe Zakona o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1; Uradni list RS, št. 44/16)

DEJAVNOSTI NA SMUČIŠČU, SMUČARSKE ŠOLE, TRENINGI IN TEKMOVANJA:

·         Organizator prireditve, tekmovanja, treninga itd. organizira mora upoštevati Zakon o varnosti na smučiščih (3. člen – aktivnosti na smučiščih).

·         Za vse dejavnosti na smučišču je potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljavca smučišča.

·         Za vse komercialne dejavnosti na smučišču je potrebno pridobiti pisno soglasje upravljavca smučišča in plačati pristojbino oz. je potrebno imeti z upravljavcem sklenjeno pogodbo.

·         Organizirano poučevanje smučanja na smučišču lahko v skladu z Zakonom o varnosti na smučiščih opravljajo le izvajalci, ki pridobijo predhodno pisno soglasje upravljavca (12. člen – poučevanje smučanja).

·         Organizator prireditve ali tekmovanja na smučišču je dolžan prireditev ustrezno priglasiti in zagotoviti ustrezno osebje (lastna reševalna služba, zdravnik, redarji itd.). Organizator mora od upravljavca pridobiti soglasje oz. z njim skleniti ustrezno pogodbo.

·         Del smučišča, kjer se odvija prireditev, tekmovanje, trening itd. je potrebno fizično ločiti od ostalega dela smučišča in je v času prireditve izločeno iz rednega obratovanja smučišča, zato upravljavec za dogodke na prireditvi ne prevzema nobene odgovornosti.

·         Najem smučarske proge in drugih površin za prireditve, treninge, tekmovanja se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom.

PREVOZ OSEB, OTROK, PRTLJAGE, TOVORA IN DOMAČIH ŽIVALI

·         Prevoz osebne prtljage z nihalko je brezplačen.

·         Prevoz posebnega tovora z nihalko je mogoč po predhodnem dogovoru z upravljavcem. Tovor mora biti ustrezno pripravljen na transport.

·         Za poškodbe neustrezno pripravljenega tovora in zaščito pred odtujitvijo družba ne prevzema nobene odgovornosti.

·         Prevoz domačih živali je dovoljen samo z nihalko Žekovec. Živali morajo biti ustrezno zavarovane. Prevoz domačih živali je brezplačen.

·         Za otroke do višine 1,25 m je pri prevozu na žičniških napravah obvezno spremstvo odrasle osebe.

·         Prevoz koles in jadralnih padal je dovoljen z nihalko Žekovec in sedežnico Medvedjak in se plača po veljavnem ceniku.

 

PARKIRANJE IN UPORABA PARKIRNIH PROSTOROV

·         Parkiranje oziroma uporaba parkirnih prostorov ob spodnji postaji nihalne žičnice in na parkirišču pred Alpskim vrtom je brezplačno. Vozniki so dolžni upoštevati prometno signalizacijo in navodila redarjev.

·         Parkiranje na ali ob dostavnih cestah ni dovoljeno.

·         Za parkirana vozila družba ne prevzema nobene odgovornosti.

 

Spletni nakup - pogoji spletne prodaje smučarskih vozovnic

 

I. SPLOŠNO

 • Naslednji pogoji veljajo za nakup smučarskih vozovnic na spletni strani www.golte.si

 • Golte d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec) kupcu spletne prodaje (v nadaljevanju kupcu) pred nakupom omogoča vpogled v ponudbo in cene smučarskih vozovnic za smučišče Golte.

 • Kupec prejme potrdilo o nakupu na navedeni e-naslov. Vozovnica velja kot račun.

 • Spletna prodaja je omogočena 24 ur na dan.

 • Poleg teh pogojev spletni nakup določajo tudi Splošni pogoji poslovanja prodajalca, vendar le, če iz naslednjih pogojev ni razvidno drugače.

 

II. NAKUP

 • Na spletni strani www.golte.si je mogoč nakup smučarskih vozovnic.

 • Za vsak spletni nakup mora kupec soglašati s splošnimi pogoji, katerih sestavni del so tudi predmetni pogoji spletne prodaje smučarskih vozovnic.

 • Nakup smučarskih vozovnic preko spleta je mogoč samo ob registraciji kupca. Ob registraciji kupca je potrebno navesti ime in priimek in elektronski naslov ter obkljukati, da je kupec prebral splošne pogoje in da je z njimi seznanjen.

 • Kupec iz seznama kart izbere vozovnico in jo doda v košarico nakupa. V košarico je mogoče dodati neomejeno število smučarskih vozovnic.

 • Kupec lahko kupi smučarsko vozovnico za tekočo sezono. Sezonske vozovnice veljajo od začetka smučarske sezone do zaključka obratovanja smučišča.

 • Po uspešnem zaključku spletnega nakupa kupec prejme na elektronski naslov potrdilo o nakupu z vsemi podatki o naročilu.

 

III. PLAČILO, PREVZEM, DOSTAVA

 • Nakupe je mogoče plačati s kreditnimi karticami ali po predračunu. Mogoče je plačati s  kreditnimi karticami Mastercard in Visa.

 • Kupec izbere način prevzema naročenih smučarskih vozovnic. Kupcu je na voljo izbira dostava na dom ali prevzem na smučišču.

 • Kupec lahko smučarske vozovnice na smučišču Golte dvigne le s potrdilom o nakupu, ki ga je prejel na svoj elektronski naslov.

 • Skupnemu plačilu nakupa se prišteje poštnina v višini 3 €, če kupec izbere dostavo na dom. Dostava v tujino se vrši le v države EU ter v Srbijo, Bosno, Makedonijo, Črno goro in na Hrvaško.

 • Vsi nakupi vozovnic bodo obdelani in odposlani v 2 - 5 delovnih dni po nakupu oziroma po avtorizaciji plačila. Rok za dostavo Pošte Slovenije je 3 delovne dni. Za pošiljanje pošiljk v mednarodnem prometu je predvideni rok za dostavo 8 delovnih dni.

 • Če kupec pri nakupu določi, da bo vozovnico ali blago prevzel osebno, prodajalec na morebitno poznejšo zahtevo tega ne pošilja.

 • Če kupec priporočene pošiljke smučarskih vozovnic ne prevzame in se slednja vrne na naslov prodajalca, jo lahko kupec prevzame samo osebno pri prodajalcu brez dodatnih stroškov. Smučarske vozovnice za Golte se prevzamejo na blagajni na smučišču.

 • Prodajalec smučarskih vozovnic ne pošilja ponovno.

 • Če kupec pošiljke z blagom ne prevzame in se slednja vrne na naslov prodajalca v 15 dneh od dneva dobave, se šteje, da kupec odstopa od nakupa.

 • V primeru nakupa večdnevnih ali sezonskih kart se zaračuna strošek keycarda v višini 5 €. 

Jamstvo za skladnost blaga

Kupec, ki je potrošnik, lahko pri družbi Golte d.o.o. uveljavlja svoje pravice iz naslova jamstva za skladnost blaga, če so izpolnjeni pogoji, določeni v Zakonu o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22).

 

Kupec uveljavlja svoje pravice iz naslova jamstva za skladnost blaga, če o neskladnosti obvesti Golte d.o.o. v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Golte d.o.o. je odgovoren za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in se pokaže v dveh letih po dobavi blaga. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati neskladnost in Golte d.o.o. omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilu o neskladnosti je potrebno priložiti kopijo računa in pogodbo o nakupu oziroma drug ustrezen dokument. Obvestilo o neskladnosti lahko kupec Golte d.o.o. pošlje po pošti na naslov Radegunda 19C, 3330 Mozirje ali po elektronski pošti na: sales@golte.si.

 

Kupec lahko od Golte d.o.o zahteva, da v razumnem roku od trenutka, ko je Golte d.o.o. obvestil o neskladnosti, ki ne sme biti daljši od 30 dni, brezplačno odpravi neskladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za kupca, pri čemer se upoštevata zlasti narava blaga in namen, za katerega naročnik potrebuje blago. Rok se lahko podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar ne dlje kot za 15 dni. Golte d.o.o. bo kupca obvestil o številu dni za podaljšanje roka in razlogih za podaljšanje pred potekom 30-dnevnega roka.

 

Kupec, ki je pravilno obvestil Golte d.o.o. o neskladnosti, je upravičen, da po sledečem vrstnem redu:

 

 • od Golte d.o.o. zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;

 • od Golte d.o.o. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

 

Če je obstoj neskladnosti na blagu sporen, bo Golte d.o.o. kupca o tem obvestil najpozneje v roku 8 dni.

 

Jamstvo za skladnost storitve

Naročnik, ki je potrošnik, lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova jamstva za skladnost storitve, če so izpolnjeni pogoji, določeni v ZVPot-1. V primeru nepravilnosti pri opravljeni storitvi lahko naročnik, ki je o tem obvestil Golte d.o.o.:

 

 • zahteva neodplačno odpravo nepravilnosti pri opravljeni storitvi;

 • zahteva ponovno izvedbo storitve;

 • zahteva vračilo dela kupnine v sorazmerju z nepravilnostmi pri opravljeni storitvi ali

 • odstopi od pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

 

Če obstoj nepravilnosti pri opravljeni storitvi ni sporen, Golte d.o.o čimprej, vendar najpozneje v osmih dneh ugodi naročnikovi zahtevi. Če je obstoj nepravilnosti sporen, Golte d.o.o pisno odgovori naročniku na zahtevo v osmih dneh po njenem prejemu.

 

Roki, ki so določeni za odgovornost Golte d.o.o za neskladnost blaga, se smiselno uporabljajo tudi za neskladnost storitve, če s posebnim zakonom, npr. Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) ali pogodbenimi določili ni določen drugačen rok.

 

IV. ODGOVORNOST, PREKLIC, ZAMENJAVA

 • Prodajalec ne nosi odgovornosti, če kupec smučarske vozovnice ne prejme pred načrtovanim odhodom na smučišče. Prodajalec prav tako ne nosi odgovornosti, če je na dan prihoda na smučišču slabo vreme.

 • Kupec sam nosi polno odgovornost, da bo prevzel pošiljko, poslano s priporočeno pošto, oziroma jo bo osebno prevzel na izbranem prevzemnem mestu.

 • Prodajalec ne odgovarja, če kupec smučarske vozovnice izgubi. Prodajalec dvojnikov ne izdaja.

 • Dostavo izvaja Pošta Slovenije. 

 • Za zamenjavo smučarskih vozovnic veljajo Splošni pogoji poslovanja.

 • Odstop od nakupa blaga je mogoč v štirinajstih dneh od dneva dobave v skladu z določbami Zakona o varstvu potrošnikov.  Potrošnik krije sam stroške vračila blaga v primeru odstopa od pogodbe.

 

V. RAZNO

 • Vozovnica je veljavna le v okviru podatkov, ki so na njej zapisani: vrsta vozovnice, veljavnost vozovnice.

 • Za vse pritožbe, preklice naročil, reklamacije in dodatne informacije o naročanju ter nakupu preko spleta je kupcu na voljo elektronski naslov sales@golte.si.

 • Potrdilo o nakupu, ki ga kupec prejme po elektronski pošti, ne velja namesto smučarske vozovnice in z njim kupec ne more uveljavljati plačane smučarske vozovnice. Na smučiščih Golte se mora kupec izkazati izključno z veljavno smučarsko vozovnico, ki jo prejme po pošti ali jo prevzame osebno na prevzemnih mestih

Prodajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

 

Prodajalec, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Republike Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfmevent=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 

Golte d.o.o., zimsko letni turistični center

Matična št. 5821797

Srg 1426/2003, 23.10.2003

SI 81050984

 

 

Mozirje, 21.06.2023

bottom of page